webmaster's blogงาน “ ศรีสุริโยทัยนิทรรศน์ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ”

webmaster's picture
 
วันที่  ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙


Open House โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 2559

webmaster's picture
  
กำหนดการประชุม เยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมงาน Open House โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 


กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559

webmaster's picture

กำหนดการรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
 


งานคืนสู่เหย้าชาวศ.ท. 2558

webmaster's picture
งานคืนสู่เหย้าชาวศ.ท. 2558
 


ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

webmaster's picture
 
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ถึง วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558


Best Practices

webmaster's picture
 
“Best Practices” ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้แก่

1. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม


ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

webmaster's picture
 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 


แจ้งความจำนงแล้ว มีข้อผิดพลาด หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ หรือยังไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งความจำนง จะทำอย่างไร

webmaster's picture
แจ้งความจำนงแล้ว มีข้อผิดพลาด
หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ
หรือยังไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งความจำนง
จะทำอย่างไร


ขั้นตอนการแจ้งความจำนง และสมัครเรียนต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

webmaster's picture
ขั้นตอนการแจ้งความจำนง และสมัครเรียนต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๘


การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปสมัครเรียน ม.๑