ฝ่ายบริหาร | Executive


webmaster's picture

 

 

ฝ่ายบริหารโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
Satri Si Suriyothai School Executive 

ผู้อำนวยการโรงเรียน | Director

 
รองผู้อำนวยการ | Deputy director

กลุ่มบริหารทั่วไป General Management


รองผู้อำนวยการ | Deputy director

กลุ่มบริหารงานบุคคล | Personnel Management