งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


kalayarat's picture

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพื่อมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ รักความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียง และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และผู้เรียนทุกคนที่จบหลักสูตรมีเอกลักษณ์ คือ เป็นกุลสตรีไทย รู้เท่าทันวิทยาการ ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงผู้สนใจที่จะนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้