อารยธรรมจีนโบราณอารยธรรมจีนโบราณ  

 

ที่มาของรูป  http://www.ezytrip.com/webboard/images/20000/11500/11409_22777.jpg 

แนวคิด
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนาน การศึกษาจีนสมัยต่างๆ เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม แนวความคิดดั้งเดิม ทางด้านศาสนา ปรัชญาระบบการเมืองการปกครอง นิตินิยม การติดต่อสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ภายนอก ศาสนาและระบบความเชื่อที่สำคัญๆ อาทิเช่น พุทธ เต๋า ขงจื้อ เป็นต้น รวมไปถึงวรรณคดี ศิลปะอื่นๆจีนเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์ในเรื่องของเนื้อที่ และในแง่ของประวัติศาสตร์ จีนก็มีความเป็นมาที่ยาวนาน เรื่องราวของจีนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง และเรื่องราวที่เกิดจากเทพนิยายอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งในบทนี้เราจะได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละประเด็นต่อไป

แหล่งที่มา
http://elearning.spu.ac.th/content/hum101/Plan_5.htm