กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553


รูปภาพของ webmaster

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553

 

 •  1 กุมภาพันธ์ 2553
  • ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552
  • ประกาศผลประกวดมารยาทไทย
 •  3 กุมภาพันธ์ 2553
  • พิธีสักการะสมเด็จพระสุริโยทัย(วันคล้ายวันสวรรคต)
 • 4-5 กุมภาพันธ์  2553
  • การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552 (สอบ 8 วิชาหลัก)  
 • 5  กุมภาพันธ์ 2553
  • วันสุดท้ายของการเรียนการสอนม.6
 • 7 กุมภาพันธ์ 2553
  • ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 3
 • 8-10 กุมภาพันธ์ 2553
  • สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552 ม.6
 • 12 กุมภาพันธ์ 2553
  • วันสุดท้ายของการเรียนการสอนม.1-5
 • 13-17 กุมภาพันธ์ 2553
  • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์ – คณิต , MEP) 
 • 15-19 กุมภาพันธ์ 2553
  • สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552 ม.1-5
 • 17 กุมภาพันธ์ 2553
  • ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 20-21 กุมภาพันธ์ 2553
  • เป็นสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • 22-24 กุมภาพันธ์ 2553
  • ค่ายคุณธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติม.6
 • 24 กุมภาพันธ์ 2553
  • ส่งผลการเรียนม.6
 • 25 กุมภาพันธ์ 2553
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบไม่ผ่านม.6
  • ประชุมครู
 • 25-26 กุมภาพันธ์ 2553
  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวครั้งที่ 1  เพื่อแก้ 0, ร, มส, มผ  ภาคเรียนที่  2/2552 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.
 • 26 กุมภาพันธ์ 2553
  • ม.6สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
 • 27 กุมภาพันธ์ 2553
  • ทดสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
 • 27-28 กุมภาพันธ์ 2553
  • สนามสอบ GAT, PAT