กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553


รูปภาพของ webmaster

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2553

 

 • 1 มีนาคม 2553
  • ประกาศผลสอบม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ ไม่ผ่าน
 • 2 มีนาคม 2553
  • ส่งผลการเรียนม.1-5
  • ม.6สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
 • 3 มีนาคม 2553
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบไม่ผ่านม.1-5 และตารางเรียนซ่อมเสริม
 • 4 มีนาคม 2553
  • ประกาศผลม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
 • 4-5 มีนาคม 2553
  • ม.1-5 ซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
 • 6-7 มีนาคม 2553
  • เป็นสนามสอบ GAT และ PAT  ครั้งที่ 4
 • 9-10 มีนาคม 2553
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบแก้ตัวตัวครั้งที่ 2  ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น
 • 13-14 มีนาคม 2553
  • รับนักเรียนความสามารถพิเศษ (ดนตรีไทย ขับร้อง วาดภาพ)
 • 13-17 มีนาคม 2553
  • รับนักเรียนสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วประเทศ
 • 15 มีนาคม 2553
  • ทดสอบนักเรียนความสามารถพิเศษ (ดนตรีไทย ขับร้อง วาดภาพ)
 • 16 มีนาคม 2553
  • ประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียนที่สอบความสามารถพิเศษ
 • 19 มีนาคม 2553
  • ประกาศผลการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่  2/2552 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 คืนหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรีกับครูประจำชั้น
 • 20 มีนาคม 2553
  • ทดสอบนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 • 23 มีนาคม 2553 
  • ประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียนที่สอบคัดเลือก
 • 26 มีนาคม 2553
  • พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
  • ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 ม.6
 • 28 มีนาคม 2553
  • รับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • 31 มีนาคม 2553
  • ประเมินผลงานประจำปีการศึกษา 2552
  • นำเสนอผลงานวิจัย
  • ประชุมครู