บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 


นายพิชัย   ลิ้มเฉลิม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสิริมาศ   สิทธิหล่อ

นางวิยะดา  ทองประดับ   

นางอนงค์   บวรสิทธิรัตน์ 

นายโอภาศ   ชื่นบานเย็น

นางสาวรุ่งอรุณ   รัตนพันธ์

นางสาวผุสดี   ผุดผาด

     
นายวิษณุ     สมรัตน์


นางสาวจารุวรรณ   สุวรรณาลัย

นางสาวสิริพรรณ   โยธะวงษ์
   


นางสาวเกศวดี    เสาสิน

นางสาววิชุดา   ประแดง นางสาวรุ่งอรุณ   รัตนพันธ์
                    
   นางสาวจารุวรรณ   จันทะราม   นางสาวมณฑาทิพย์   ยอดบุตรดี              นางสาววนิยา  จันมานิจ
 

 

 

 นางสาวอริสา   ก่ำแก้ง  นายปฏิพัทธ์   กุลศรี            นายคฑาหัตถ์   พันพะม่า