บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 


นายพิชัย   ลิ้มเฉลิม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

นายโอภาศ   ชื่นบานเย็น

นางสาวรุ่งอรุณ   รัตนพันธ์

นางสาวผุสดี   ผุดผาด

     
นายวิษณุ     สมรัตน์


นางสาวกาญจนา  ยศหล้า

นางสาวสิริพรรณ   โยธะวงษ์
   


นางสาวเกศวดี    เสาสิน

นางสาววิชุดา   ประแดง นางสาวจารุวรรณ   จันทะราม
                    
   นางสาวอริสา   ก่ำแก้ง   นางสาวมณฑาทิพย์   ยอดบุตรดี              นางสาววนิยา  จันมานิจ
 

 

 

   นายปฏิพัทธ์   กุลศรี            นายคฑาหัตถ์   พันพะม่า