5 มี.ค. 2561 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)


รูปภาพของ webmaster
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมีการจัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ณ ห้องประชุมคุณหญิงประยงค์