วันที่ 10-11 มี.ค. 2561 สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561


รูปภาพของ webmaster
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยจัดให้มีการสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 และวันที่ 11 มีนาคม 2561 สอบเข้าม.4 ปีการศึกษา 2561