14 ม.ค. 2562 ผู้อำนวยการกรรณิกา ไผทฉันท์พบนักเรียนวันแรก


รูปภาพของ webmaster
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ได้มอบโลประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 ให้ท่าน ผู้อำนวยการกรรณิกา ไผทฉันท์ จากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26-28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
 
ผู้อำนวยการกรรณิกา ไผทฉันท์พบนักเรียนวันแรก