บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


รูปภาพของ foreign

บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

 นางเกสดา  ตั้งฮั่น   นางสาวสุภาณี อินทรอักษร  นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
     

นางนงนาถ ชัยชนะวิจิตร นางสาวธนัชพร ก้อนพันธ์   นางสาวกาญจนา นาชัยเริ่ม
     

 นายดำเกิง มุ่งธัญญา  นางสาวสุชาดา แสงมาศ  นายไชยยศ แวววรรณจิตต์

     

 
 นางสาวสุวิมล อินทรพุฒ           นางสาวอรสา    ลีนวิภาต  

ภาษาฝรั่งเศส

 
นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
 
 

นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป

นางรัชนี บุตรรัตน์

 

         ภาษาญี่ปุ่น                                               ภาษาจีน

นางสาวจุติพร  รอดเที่ยง

นางสาวนลินทิพย์  แซ่หลู่