บล็อกของ sss27242IDIDOMS

A

About turn
กลับหลังหัน

Above board
ซื่อสัตย์

Absent-minded
ใจลอย

Absorb in
หมกมุ่นอยู่กับ

Act up
เสื่อมคุณภาพโรค มือ เท้า ปาก

  โรคมือเท้าปาก Hand Foot Mouth Diseaseเคล็ดลับความงาม