บล็อกของ sss27466โรคไซนัสอักเสบ

รูปภาพของ sss27466

ชื่อภาษาไทย      :  โรคไซนัสอักเสบ

ชื่อภาษาอังกฤษ  :  -page 165 - 167

รูปภาพของ sss27466

           42.2 รับผิดชอบงานที่หัวหน้าฝ่ายมอบหมาย

ข้อ 43 เหรัญญิก มีหน้าที่

           43.1 ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของคณะกรรมการนักเรียน

           43.2 ดูแลรักษาเงินของคณะกรรมการนักเรียนตามกระแส Korea แล้ว ย้อนมาดู Thailand

รูปภาพของ sss27466

Title : 너라고 (It's you)
Artist : Super Junior
Album : 3rd Sorry Sorry (RePackage)

 [S h o c K !!!] คะแนน GAT-PAT + [บ่น] ภาษาที่อุตส่าห์ได้ร่ำเรียนมา

รูปภาพของ sss27466