บล็อกของ aorแบบประเมินสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ