บล็อกของ webmasterแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

 พระคุณที่สาม

รูปภาพของ webmaster

พระคุณที่สามขั้นตอนการแจ้งความจำนงและสมัครเรียนต่อชั้นม.1

รูปภาพของ webmaster

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงและสมัครเรียนต่อชั้นม.1

ผ่านระบบรับสมัคร Online ปีการศึกษา 2554

 การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ webmaster

แจ้งผลการสอบของนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 2553 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

รูปภาพของ webmaster

ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 25523

 

 ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพของ webmaster
 

กิจกรรม

รูปภาพของ webmaster


วัตถุประสงค์โครงการ

รูปภาพของ webmaster