บล็อกของ webmasterขั้นตอนการแจ้งความจำนงและสมัครเรียนต่อชั้นม.1

รูปภาพของ webmaster

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงและสมัครเรียนต่อชั้นม.1

ผ่านระบบรับสมัคร Online ปีการศึกษา 2554

 การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ webmaster

แจ้งผลการสอบของนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 2553 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

รูปภาพของ webmaster

ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 25523

 

 ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพของ webmaster
 

กิจกรรม

รูปภาพของ webmaster


วัตถุประสงค์โครงการ

รูปภาพของ webmaster


เกี่ยวกับโครงการ

รูปภาพของ webmaster


ช่วยลบขยะข้อมูลที่สร้างกันเล่นๆ

รูปภาพของ webmaster

ช่วยลบขยะข้อมูลที่สร้างกันเล่นๆ

     เนื่องจากขณะนี้ได้ตรวจสอบ แล้วพบว่าครูและนักเรียนหลายคน ได้เข้ามาเขียน Blog ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ใน 2 ลักษณะดังนี้