ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Girl Guides)


รูปภาพของ kalayarat

ระบบการทำงานของหมู่ 

ระบบการทำงานของหมู่  ประกอบด้วย
1. หลักการทำงาน กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์มีหลักการในการส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมนี้ดำเนินโดยสมาชิกทุกคน ทุกคนสามารถพูด สามารถแสดงออกได้เสมอ  เช่น  การเลือกเล่นเกม เพลง การทำความดี การทำกิจกรรมที่น่าสนใจ ฯลฯ  สมาชิกของหมู่ทุกหมู่ในการทำกิจกรรมต่างๆจึงไม่ควรเกิน 8 คน
 - วิธีการดำเนินงานมีดังนี้
      • การประชุมหัวหน้าหมู่ คือ การประชุมหัวหน้าหมู่ทุกหมู่ของหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ หัวหน้าหมวดจะเป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าหมู่ หัวหน้าหมู่ประชุมแล้วจะนำข้อตกลงแจ้งแก่ลูกหมู่ ที่ประชุมนี้หัวหน้าหมู่จะเป็นประธาน
      • การประชุมลูกหมู่ หัวหน้าหมู่ให้ทุกคนได้มีการพูดคุย เสนอความคิด
แสดงเหตุผลในเรื่องต่างๆ เช่น เสนอว่าจะทำกิจกรรมอะไร ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ไหน  ใครมีหน้าที่อะไร ฯลฯ
      • การพบหมู่  แตกต่างจากการประชุมหมู่  เพราะจะนัดพบเฉพาะหมู่ของตนเอง  เพื่อนัดหมายจะไปเที่ยว  ไปว่ายน้ำ  หรือไปทำกิจกรรมเพื่อทำเครื่องหมายแสดงความสามารถ  การพบกันของสมาชิกจะประสบความสำเร็จ  คือ  การให้โอกาสทุกคนเป็นผู้นำ

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่  ในแต่ละหมู่จะมีการเลือกหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่  ตามระบอบประชาธิปไตย  การเลือกตั้งหัวหน้าหมู่ควรมีการสับเปลี่ยนให้สมาชิกคนอื่นมีโอกาสเป็นหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่  เพื่อเป็นการเปลี่ยนกันทำงาน  และฝึกความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ  บทบาทของหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่มีดังนี้

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าหมู่ บทบาทหน้าที่ของรองหัวหน้าหมู่
1. บริหารงานในหมู่
2. ให้คำปรึกษาแก่สมาชิก
3. เป็นผู้นำในการประชุม
4. แบ่งงานให้สมาชิกทำ
5. เป็นตัวแทนในการประชุมกับหมู่อื่นๆ
6. แจ้งผลการประชุม
7. ช่วยเหลือสมาชิก
8. จดบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญๆของหมู่ ศึกษาบทบาทการทำหน้าที่ของหัวหน้าหมู่ช่วยเหลือหัวหน้าหมู่ในการดูแลสมาชิก  และปฏิบัติหน้าที่เมื่อหัวหน้าหมู่ไม่อยู่

สรุป

ระบบหมู่เป็นการฝึกให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักประชาธิปไตย  มีหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่เป็นผู้นำ  มีการประสานงานกันเป็นอย่างดีทั้งในหมู่ของตนเองและหมู่อื่นๆ  มีการร่วมแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการบริหารงานหมู่ตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ที่มา : สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์