ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Girl Guides)


รูปภาพของ kalayarat

ระบบหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์

ระบบหมู่ของกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นระบบการทำงานที่สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เหมือนกัน โดยมีหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่เป็นผู้นำ แต่ละหมู่จะมีเอกลักษณ์ที่เหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
1. ความหมายและความสำคัญของระบบหมู่  ระบบหมู่คือ กลุ่มสมาชิกตั้งแต่ 4 – 8 คน (ไม่เกิน 8 คน)  อยู่รวมกันเป็นหมู่  และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ในการทำงานแต่ละครั้งหัวหน้าหมวดจะเป็นที่ปรึกษา  หัวหน้าหมู่จะเป็นผู้นำ  และสมาชิกในหมู่สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งของระบบหมู่

2. สัญลักษณ์ของหมู่  ในแต่ละหมู่มีสัญลักษณ์ที่ใช้เหมือนกัน  ซึ่งบ่งบอกเอกลักษณ์การเป็นสมาชิกหมู่  และแตกต่างจากสัญลักษณ์ของหมู่อื่นๆ  สัญลักษณ์เหล่านี้ทำให้สมาชิกเกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเห็นประโยชน์ของหมู่เป็นสำคัญสัญลักษณ์ที่แต่ละหมู่ใช้ประกอบด้วย
 - ชื่อและสัญลักษณ์ประจำหมู่  สมาชิกในแต่ละหมู่จะเป็นผู้กำหนดขึ้น  นิยมตั้งชื่อหมู่ตามชื่อดอกไม้ สมาชิกสามารถวาดภาพประกอบสัญลักษณ์ให้มีสีสันสวยงามได้ตามใจชอบ
 - ถุงอุปกรณ์หมู่ (Patrol Equipment) ของใช้ต่างๆที่จำเป็นในการทำกิจกรรม  เช่น มีด  กรรไกร  ดินสอ  กาว  ไม้บรรทัด ฯลฯ  ของใช้เหล่านี้จะบรรจุอยู่ในถุงย่ามสีฟ้า  เพื่อความสะดวกในการนำติดตัว  สมาชิกตกแต่งให้สวยงามได้  แต่ละหมู่จะต้องนำถุงอุปกรณ์หมู่มาเรียนด้วยทุกครั้ง
 - สมุดบันทึกประจำหมู่ (Patrol Log Book) เป็นสมุดที่ใช้บันทึกข้อมูลต่างๆ  ได้แก่
      • การมาเรียนและการขาดเรียนของสมาชิกในหมู่
      • การแต่งกายของสมาชิกว่า  สะอาด  เรียบร้อย  ครบถ้วนหรือไม่
      • บันทึกกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติในแต่ละคาบเรียนของหมู่
      • กำหนดการนัดหมายงานของหมู่
      • อื่นๆ ตามที่หัวหน้าหมู่เห็นสมควร

รูปแบบของปกของสมุดบันทึกประจำหมู่จะบอกหมวดที่  หมู่  ชื่อหมู่ รายชื่อหัวหน้าหมู่ รองหัวหน้าหมู่  สมาชิกในหมู่  หัวหน้าหมวดและผู้ช่วยหัวหน้าหมวด  พร้อมทั้งวาดสัญลักษณ์ประจำหมู่ด้วย

ที่มา : สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์