หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์ 

กระบวนการแก้ปัญหา

กระบวนการที่จำเป็นในการแก้ปัญหามี 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ
         1)  การทำความเข้าใจปัญหา
              - ทำความเข้าใจถ้อยคำต่าง ๆ ในปัญหา
              - แยกแยะให้ออกว่าสิ่งที่ต้องการหาคืออะไร
              - ข้อมูลและเงื่อนไขกำหนดให้มีอะไรบ้าง เพียงพอที่จะหาคำตอบได้หรือไม่        
         2) การวางแผนในการแก้ปัญหา แบ่งได้ 2 กรณีคือ
              2.1  มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในลักษณะนั้น ๆ มาก่อน
                    - พิจารณาสิ่งที่ต้องการหา
                    - เลือกปัญหาเก่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับปัญหาที่จะแก้ ทำให้ได้แนวทาง
                    - ปรับปรุงแนวทางในการแก้ปัญหาเก่าให้สอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาใหม่
                    - วางแผนแก้ปัญหา
              2.2  ไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาลักษณะนี้มาก่อน
                    - พิจารณาสิ่งที่ต้องการหา
                    - หาวิธีการเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ต้องการหากับข้อมูลที่มีอยู่
                    - พิจารณาดูว่า ความสัมพันธ์นั้นสามารถหาคำตอบได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือหาความสัมพันธ์ในรูป  แบบอื่น
                    - วางแผนแก้ปัญหา
               2.3  ดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ เมื่อวางแผนเสร็จแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหา ตามแผนที่วางไว้ ระหว่างการดำเนินการ
ถ้าเห็นแนวทางอื่นที่ดีกว่า ก็สามารถนำมาปรับเปลี่ยนได้
               2.4  ตรวจสอบการแก้ปัญหา เมื่อได้วิธีการแก้ปัญหาแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบว่า วิธีการที่ใช้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่        
      3) ดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ 
          เมื่อได้มีการวางแผนแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหา ระหว่างการดำเนินการแก้ปัญหา อาจทำให้เห็นแนวทางที่ดีกว่าที่คิดไว้ก็สามารถ ปรับเปลี่ยนได้
      4)  การตรวจสอบ  เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบผลลัพธ์ว่า ได้ดำเนินการ แก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ถูกต้องหรือไม่ กระบวนการแก้ปัญหา สามารถสรุปออกมาเป็นแผนภาพดังนี้
 
 

การจำลองความคิดเป็นข้อความและผังงาน

 ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหา คือ การวางแผน การวางแผนที่ดีจะช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้โดยง่าย ผู้ที่สามารถวางแผน การแก้ปัญหาได้ดี นอกจากจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แล้ว ยังต้องรู้จักการวางแผนให้เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบ ด้วย การจำลองความคิดเป็นส่วนหนึ่งในขั้นที่สองของการแก้ปัญหา เพราะจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ดี โดยเฉพาะปัญหาที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เครื่องมือที่ใช้ในการจำลองความคิด มักประกอบด้วยเครื่องหมายที่แตกต่างกันหลายอย่าง พอสรุปได้ดังนี้

1) การจำลองความคิดเป็นข้อความหรือคำบรรยาย
เป็นการเขียนเค้าโครงด้วยการบรรยายเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานของการแก้ปัญหาแต่ละตอน ในบางครั้งอาจใช้คำสั่งของภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมก็ได้

ตัวอย่างการจำลองความคิดเป็นข้อความ
การเปลี่ยนยางรถเมื่อยางแตกขณะขับรถ
1.
จอดรถหลบข้างทาง
2.
คลายสกรูยึดล้อ
3.
นำแม่แรงออกยกรถ
4.
ถอดล้อออก นำยางอะไหล่มาเปลี่ยน
5.
ขันสกรูเข้า เก็บยางที่ชำรุดเพื่อไปซ่อม
6.
คลายแม่แรง เก็บแม่แรง

 2) การจำลองความคิดเป็นสัญลักษณ์หรือแผนภาพ
เครื่องหมาย รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งใช้สำหรับสื่อสารความหมายให้เข้าใจตรงกัน สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (The American National Standard Institute, ANSI) ได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้เป็นมาตรฐานแล้ว สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงความหมายของสัญลักษณ์

 สัญลักษณ์  

ชื่อ

 

ความหมาย

     
     
     
     
     
     
     

"<!--pagebreak-->"

"<!--pagebreak-->" รูปแบบ การจำลองความคิด