แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ kalayarat

แบบทดสอบที่ 17

เรื่อง “เทคโนโลยี

จุดประสงค์   1. สมาชิกสามารถบอกความหมายและคุณค่าของเทคโนโลยีได้
                2. สมาชิกบอกขั้นตอนการใช้รถไฟฟ้ามหานครได้

ให้สมาชิกตอบคำถามด้านล่างนี้มาพอสังเขป
1. หากสมาชิกต้องการเดินทางจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส สมาชิกจะต้องปฏิบัติเช่นไร ( 2 คะแนน )
ตอบ ...............................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ตอบ ................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
3. การซื้อตั๋วโดยสารทำได้กี่วิธี อะไรบ้าง (2 คะแนน)
ตอบ..................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4.  กรณีใดบ้างที่ต้องเสียค่าปรับและเสียเป็นเงินเท่าไร   (2 คะแนน)
ตอบ...................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5.  หากต้องการตรวจสอบมูลค่าคงเหลือของตั๋วโดยสารจะต้องปฏิบัติเช่นไร  (1 คะแนน)
ตอบ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
6.  สถานีร่วมคือสถานีใด   (1 คะแนน)      
ตอบ.....................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
7. ราคาขั้นต่ำของตั๋วสะสมมูลค่าเป็นเท่าไร (1 คะแนน)   
ตอบ......................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................