แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ kalayarat


แบบทดสอบที่ 19

เรื่อง “เครื่องหมายการตามรอย”

จุดประสงค์ 1. สมาชิกสามารถบอกความหมายและความสำคัญของเครื่องหมายการตามรอยได้
              2. สมาชิกสามารถบอกลักษณะของเครื่องหมายการตามรอยได้
              3. สมาชิกสามารถนำเครื่องหมายการตามรอยไปใช้ในสถานการณ์สมมติได้

ให้สมาชิกเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ

1. ข้อใดอธิบายความหมายของเครื่องหมายการตามรอยได้ชัดเจนที่สุด
     1. บอกข่าวผู้อยู่ข้างหลัง                     2. บอกลักษณะให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
     3. แจ้งเหตุการณ์ให้ผู้อื่นได้ช่วยเหลือ      4. ถูกทุกข้อ
2. การวางเครื่องหมายการตามรอยควรวางลักษณะใด
     1. วางทางขวามือของเส้นทาง              2. วางทางซ้ายมือของเส้นทาง
     3. วางตรงกลางของเส้นทาง                4. วางตรงส่วนใดของเส้นทางก็ได้
3. วัสดุประเภทใดที่นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการตามรอย
     1. ไม้  ก้อนหิน              2. ดิน  ทราย
     3. ผ้า  โฟม                  4. กระดาษ เชือก
4. ทำไมจึงเลือกใช้วัสดุในข้อ 3 ทำเครื่องหมายการตามรอย
     1. เวลาลมพัดจะได้ไม่ปลิว              2. เป็นที่สังเกตได้ง่าย
     3. เป็นวัสดุที่มีความเป็นสากล          4. ถูกทุกข้อ  

ใช้ภาพเหล่านี้ตอบคำถามข้อ 5 – 10