แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ kalayarat

แบบทดสอบที่ 21

เรื่อง “ครอบครัวของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์  1. สมาชิกสามารถบอกโครงสร้างของครอบครัวผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้

1.  ใครคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในครอบครัวของผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลก
      1. ผู้ก่อตั้งกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ในแต่ละประเทศ
      2. สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกคนทั่วโลก
      3. ลอร์ด เบเดน โพว และเลดี้  เบเดน โพว์
      4. มิส แอกเนส โพว์
2.  ใครคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในครอบครัวผู้บำเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทย
      1. นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ
      2. ผู้ก่อตั้งกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทย
      3. หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทย
      4. คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ
3.  จากข้อ 2 บุคคลท่านนั้นคือใคร
      1. ผศ.ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์                 2. ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล
      3. ดร.คุณหญิงกนก สามเสน วิล          4.  คุณหญิงสุคนธ์ ชลออยู่
4.  ตำแหน่งใดที่ทำหน้าที่ดูแลผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน
      1. ผู้อำนวยการโรงเรียน              2. ผู้ตรวจการสถานศึกษา
      3. หัวหน้าหมวด                       4. ผู้ช่วยหัวหน้าหมวด
5.  ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกในหมู่คือใคร
      1. ผู้อำนวยการโรงเรียน              2. หัวหน้าหมู่
      3. หัวหน้าหมวด                       4. ผู้ตรวจการสถานศึกษา
6.  สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่ร่วมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์นอกโรงเรียนคือสมาชิกลุ่มใด
      1. ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร         2. อาสาสมัครที่สนใจกิจกรรม
      3. ประชาชนทั่วไป                   4. ผู้ใดก็ได้
7.  ทำไมจึงกล่าวว่าครอบครัวผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นครอบครัวที่ใหญ่
      1. มีสมาชิกทั่วโลกประมาณ 140 ประเทศ 
      2. มีสมาชิกทั่วโลกมากกว่า 1 ล้าน ห้าแสนคน  
      3. ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน
      4. ถูกทุกข้อ
8.  ตำแหน่งใดสูงสุดในคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
      1. หัวหน้าหมวด                       2. ผู้ช่วยหัวหน้าหมวด
      3. สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์        4. นายกสมาคมฯ