แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ kalayarat

แบบทดสอบที่ 22

เรื่อง “มารยาทในการไหว้แบบไทย”

จุดประสงค์  1. สมาชิกสามารถบอกความหมายและความสำคัญของมารยาทในการไหว้แบบไทยได้
               2. สมาชิกสามารถบอกทักษะในการไหว้แต่ละลักษณะได้ถูกต้อง

ใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 1 - 10
1)  การไหว้ระดับที่ 1           2) การไหว้ระดับที่ 2            3) การไหว้ระดับที่ 3
1. ยืนแล้วย่อเข่าลงให้ต่ำโดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลัง พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้
2. ประนมมือให้ปลายนิ้วชี้จรดส่วนบนของหน้าผาก
3. การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส
4. การไหว้บุคคลทั่วๆไปที่เคารพนับถือ
5. การไหว้บุคคลที่เสมอกัน
6. ยืนแล้วย่อเข่าลงให้น้อยกว่าระดับการไหว้พระ โดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังเล็กน้อย พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้
7. ยืนแล้วย่อเข่าลงให้น้อยกว่าระดับการไหว้ผู้มีพระคุณ โดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังเล็กน้อย พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้
8. การไหว้ผู้ที่เราให้การเคารพนับถืออย่างสูง
9. ประนมมือให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว
10. ประนมมือยกขึ้นให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก