แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ kalayarat

แบบทดสอบที่ 23

เรื่อง “การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม”

จุดประสงค์   1. สมาชิกสามารถจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมได้
                2. สมาชิกสามารถบอกกฎหมายที่เกี่ยวขอกบการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนได้
                3. สมาชิกสามารถบอกผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะได้

ใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 1 - 4
1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ        2. สิ่งแวดล้อมทางเคมี
3) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ          4. สิ่งแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ
1. วัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย ลัทธิ ศาสนา 
2. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่รอบตัวเรา
3. ดิน น้ำ อากาศ แสง เสียง อุณหภูมิ
4. ควันไฟ เขม่า ไอระเหยของสารเคมี ก๊าซ
5. ข้อใดคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
    1. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
    2. พระราชรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
    3. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
    4. ถูกทุกข้อ
6. ให้สมาชิกเขียนหลักปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั่วไป (6 ข้อ 3 คะแนน)
ตอบ ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. ใครบ้างที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
(1 คะแนน)
ตอบ ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8. หากสิ่งแวดล้อมในชุมชนใดมีลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาด มีอากาศบริสุทธิ์ มีน้ำสะอาด อุดมสมบูรณ์ มีความปลอดภัย และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ประชาชนในชุมชนนั้นจะมีลักษณะเช่นไร
ตอบ ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………