ลูกจ้างประจำ


รูปภาพของ webmaster

ลูกจ้างประจำ

 • ลูกจ้างประจำ
  • นายไพรัช กลิ่นกุหลาบ หัวหน้า
  • นางมาเรียม สุขมาก
  • นายสมาน คล้ายแก้ว
  • นายเสน่ห์ ฉ่ำชื่นวงศ์
  • นายนฤทธิ์ คล้ายแดง
  • นายทะวิท ชูราศรี
  • นางพเยาว์ ชูราศรี
  • นางบังอร ฉ่ำชื่นวงศ์
  • นายสมศักดิ์ ตรีบุตร
  • นางบุญธรรม สุนทร
  • นายชวลิต ม่วงทิพย์ พนักงานขับรถ
  • นายประทวน จันทร์ลอย พนักงานขับรถ