บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา


ตัวอย่างลักษณะการประพันธ์

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑
   ดูก่อนสุชาตา มะทะนาวิไลศรี
 ยามองค์สุเทษณ์มี  วรพจน์ประการใด
วสันตดิลกฉันท์ ๑๔
  อ้าโฉมวิไลยะสุปฺริยา มะทะนาสุรางค์ศรี
พี่รักและกอบอภิระตี  บมิเว้นสิเน่ห์หนัก
วิชฺชุมฺมาลาฉันท์ ๘
  อันเวทอาถรรพ์  ที่พันผูกจิต
แห่งนางมิ่งมิตร   อยู่บัดนี้นา,
อินทวงส์ฉันท์ ๑๒
  อ้ายอดสิเนหา มะทะนาวิสุทธิศรี
อย่าทรงพระโศกี  วรพักตร์จะหม่นจะหมอง
กมลฉันท์ ๑๒
  มะทะนาชะเจ้าเล่ห์  ชิชิช่างจำนรรจา
ตะละคำอุวาทา   ฤกระบิดกระบวนความ
สาลินีฉันท์ ๑๑
  อ้าเทพศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง  พระจะลงพระอาญา
ข้าเป็นแต่เพียงข้า   บมิมุ่งจะอวดดี
จิตระปทาฉันท์ ๘
  นางมทะนา  จุติอย่านาน
 จงมะละฐาน  สุระแมนสวรรค์,