บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา


รายชื่อผู้จัดทำ
นางสาววรนุช  พรไธสง ม.๕/๔  เลขที่ ๑๖
นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม  ม.๕/๔  เลขที่ ๑๘
นางสาวพรพรรณ พรหมจันทร์ ม.๕/๔  เลขที่ ๒๗
นางสาวอมรรัตน์ บุนนาค ม.๕/๔  เลขที่ ๓๕
นางสาวนันทิชา เรืองวินิตวงศ์ ม.๕/๔  เลขที่ ๓๖