รามเกียรติ์


 • แบบทดสอบ
 • แบบทดสอบ เรื่อง รามเกียรติ์

  คำสั่ง    ให้นักเรียน X ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
  ๑. หลักฐานใดสนับสนุนว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่รู้จักและแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
      ก.ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงกล่าวถึง “ถ้ำสีดา”
      ข.มีหลักฐานปรากฏบทพากย์โขนและหนังใหญ่สมัยสุโขทัย
      ค.เนื้อเรื่องบรรยายถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่สมัยสุโขทัย
      ง.พระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีคำว่า “ราม” อยู่ด้วย
  ๒. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับที่มาของเรื่องรามเกียรติ์ของไทย
      ก.คัมภีร์วิษณุปุราณะ   
      ข.หนุมานนาฏกะ 
      ค.นิทานเรื่องพระราม   
      ง.พงศาวดารทศกัณฐ์
  ๓.บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ของผู้ใดเหมาะสมที่จะนำมาแสดงละครมากที่สุด
      ก.สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  
      ข.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
      ค.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
      ง.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ๔.ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ ๑
      ก.เพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ให้สมบูรณ์
      ข.เพื่อเป็นบทละครสำหรับเล่นละครใน
      ค.เพื่อเป็นคติธรรมสอนประชาชน
      ง.เพื่อเป็นแบบอย่างในการประพันธ์
  ๕.ข้อใดไม่ใช่บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑
      ก.บทละครเรื่องสังข์ทอง   
      ข.เพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดง
      ค.บทละครเรื่องอุณรุท    
      ง.บทละครเรื่องดาหลังและอิเหนา
  ๖.บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ ๑ มีรูปแบบการประพันธ์ใด
      ก.กลอน สุภาพ             
      ข.กลอนบทละคร
      ค.กลอนดอกสร้อย         
      ง.กลอนกลบท
  ๗.จากเรื่องรามเกียรติ์ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคำว่า “เมื่อนั้น”
      ก.ใช้กับตัวละครที่มีอารมณ์โกรธ  
      ข.ใช้กับตัวละครที่มีศักดิ์สูง
      ค.ใช้กับตัวละครที่มีศักดิ์ต่ำกว่า  
      ง.ใช้กับตัวละครที่กำลังรบกัน
  ๘.เหตุใดนนทุกจึงศรีษะล้าน
     ก.ถูกพระอิศวรสาป           
     ข.ถูกเทวดาถอนผมเล่น 
     ค.ถูกนางอัปสรโกนผม       
     ง.ถูกพระนารายณ์ลูบหัว
  ๙.ข้อใดผิด
     ก.นนทุกเกิดเป็นทศกัณฐ์   
     ข.พระนารายณ์อวตารเป็นพระราม
     ค.นางอัปสรเกิดเป็นพระนารายณ์  
     ง.พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดา