รามเกียรติ์๑๐.ข้อใดเป็นยักษ์ทั้งหมด
   ก.ท้าวลัสเตียน ท้าวอัชบาล ท้าวธาดาพรหม
   ข.ทูษณ์ ตรีเศียร  พาลี
   ค.กุมภกรรณ  นางสำมนักขา  ท้าวลัสเตียน
   ง.ขร  ทศรถ  พิเภก
๑๑.เหตุการณ์ใดเกิดก่อน
   ก.นางสำมนักขาชมโฉมนางสีดาให้ทศกัณฐ์ฟัง
   ข.พระรามออกติดตามกวางทอง
   ค.นางไกยเกษีช่วยท้าวทศรถในการรบ
   ง.ทศกัณฐ์ใช้อุบายยกฉัตรแก้วบังดวงอาทิตย์
๑๒. ๑ หนุมานพบมัจฉานุ
      ๒ ท้าวมาลีวราชว่าความ
      ๓ ศึกท้าวจักรวรรดิ
      ๔ พระรามปล่อยม้าอุปการ
 ข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง
   ก.๑ ๒ ๓ ๔    
   ข.๔ ๓ ๒ ๑
   ค.๓ ๒ ๔ ๑    
   ง.๒ ๔ ๑ ๓
๑๓.จากข้อความนี้ข้อใดลำดับบุรุษที่ ๑  บุรุษที่ ๒ และบุรุษที่ ๓ ได้ถูกต้อง
 “พระองค์ผู้ปิ่นประชากร  อย่าเดือดร้อนด้วยอ้ายเดียรฉาน”
   ก.อินทรชิต ทศกัณฐ์  หนุมาน
   ข.หนุมาน พระราม  ทศกัณฐ์
   ค.ทศกัณฐ์ อินทรชิต หนุมาน
   ง.พระลักษณ์ พระราม  ทศกัณฐ์
๑๔.ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
   ก.ถือหลาวง้าวหอกปืนยา  เริงร่าสำหาวห้าวฮึก
   ข.แกว่งคทาขบฟันครั่นครึก เคยโหมโจมศึกชั้นอินทร
   ค.ยกกระบัตรเกียกกายกองหลัง ถือทวนดาบทั้งธนูศิลป์
   ง.ปีกป้องกองขันล้วนตัวหาญ ทะยานขี่สิงห์กระทิงถึก
๑๕.ข้อใดไม่ได้หมายถึงเครื่องประดับ
    ก.สุหร่ายทอง   
    ข.มหามงกุฎ
    ค.ธรรมรงค์   
    ง.พาหุรัด
๑๖.จากเรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานเผาลงกาหนุมานถูกอินทรชิตจับตัวด้วยอาวุธใด
    ก.ศรนาคบาศ   
    ข.ศรอัคนิวาต
    ค.ศรพรหมาสตร์  
    ง.ศรพลายวาต
๑๗.หนุมานเผาลงกาด้วยวิธีใด
    ก.วางเพลิงโดยใช้น้ำมันราดทั่วบริเวณแล้วจุดไฟเผา
    ข.หลอกให้ทศกัณฐ์เผาตนเองแล้ววิ่งไปทั่วๆ
    ค.อุบายให้อินทรชิตแผลงศรดุจไฟบรรลัยกัลป์
    ง.เป่าปล่องไฟให้ติดเป็นต้นเพลิง
๑๘.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมืองของทศกัณฐ์
   ก.พระพิรุณ   
   ข.พระพรหม
   ค.พระพาย   
  ง.พระวิษณุกรรม
๑๙.เหตุใดหนุมานจึงเข้าไปในเมืองลงกา
   ก.ถูกพระรามใช้ให้ไปสืบข่าวนางสีดา
   ข.อยากรู้ว่านางสีดายังมีชีวิตอยู่หรือไม่
   ค.ต้องการฆ่าทศกัณฐ์โดยเร็ว
   ง.ไปดูลู่ทางให้พระรามยกทัพเข้าไป
๒๐.หนุมานแนะนำให้พระรามตั้งทัพ ณ ที่ใด
   ก.ชัยภูมิโลทัน   
   ข.เขื่อนเพชรเขื่อนขัณฑ์
   ค.เชิงคีรินทร   
   ง.คันธกาลาสิงขร