รามเกียรติ์๒๑.ข้อใดเป็นแนวคิดของเรื่องตอนที่เรียน
   ก.เข้าถ้ำเสือจึงได้ลูกเสือ  
   ข.ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
   ค.ธรรมย่อมชนะอธรรม  
   ง.หลงสตรีย่อมมีภัย
๒๒.ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญตอนที่ทศกัณฐ์เชื่อคำของหนุมาน
   ก.อย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
   ข.เฉียบขาดว่องไวคือนิสัยของผู้นำ
   ค.ควรคิดให้รอบคอบก่อนทำการ
   ง.กิเลสตัณหาพาให้เสื่อมเสีย
๒๓.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่พระรามกริ้วหนุมาน
   ก.หนุมานเผาลงกา  
   ข.หนุมานฆ่ายักษ์มากมาย
   ค.หนุมานทำเกินคำสั่ง  
   ง.หนุมานให้พระรามรอนานเ
๒๔.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่แท้จริงของหนุมาน
   ก.รับผิดชอบ   
   ข.เจ้าเล่ห์
   ค.เฉลียวฉลาด   
   ง.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
๒๕.ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้อินทรชิตไม่เกรงกลัวผู้ใด
   ก.พระอิศวรประทานศรพรหมาสตร์และบอกเวทแปลงตัวให้
   ข.พระพรหมประทานศรนาคบาศและให้พร
   ค.พระนารายณ์ประทานศรพลายวาต
   ง.พระอินทร์ประทานศรอัคนิวาต
๒๖.ข้อใดไม่ใช่ชื่อเพลงหน้าพาทย์และเพลงขับร้อง
   ก.โทน เสมอ   
   ข.ชุบ สรง
   ค.กล่อม  กราวนอก  
   ง.รุกร้น  บาทสกุณี
๒๗. “มงครุ่มกุลาตีไม้  แทงวิสัยชั้นเชิงเฉิดฉาย
        อีกทั้งกระตั้วแทงควาย ต่างเล่นวุ่นวายเป็นโกลา”  ข้อความนี้กล่าวถึงการละเล่นกี่ชนิด
    ก.๒ ชนิด   
    ข.๓ ชนิด
    ค.๔ชนิด   
   ง.๕ ชนิด
๒๘.ประเพณีใดไม่พบในเรื่องตอนที่เรียน
   ก.ประเพณีการเข้าเฝ้า  
   ข.ประเพณีการจัดทัพ
   ค.ประเพณีการตั้งค่าย  
   ง.ประเพณีการเสด็จ
๒๙.ข้อใดผิด
   ก.กรรเจียก หมายถึง  ดอกไม้ทัด
   ข.คชกรรม์ หมายถึง  ช้าง
   ค.โมหันธ์ หมายถึง  มืดมนด้วยความหลง
  ง.นางจรัล หมายถึง  สาวรับใช้
๓๐.ข้อใดไม่ได้หมายถึงอาวุธ
   ก.มยุรฉัตร   
   ข.เสโล
   ค.โตมร    
   ง.หน้าไม้