การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง


รูปภาพของ sss29235

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
     เมื่อผู้เรียนทราบเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต พ.ศ. 2542 แล้ว  ลองนำมาเปรียบเทียบ   กับอายุ  น้ำหนัก  และส่วนสูงของตนเองว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตหรือไม่  ถ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  หรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถือว่าเป็นสิ่งดี  แต่ถ้ามีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่า     ค่าต่ำสุดของเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ก็ควรมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์อายุของคนหรือเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต

การสำรวจการเจริญเติบโตของตนเอง
ในการสำรวจการเจริญเติบโตของนักเรียนนั้นจะใช้วิธีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง  เป็นหลักซึ่งควรกระทำอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  โดยอาจบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ   ลงในแบบบันทึกน้ำหนักและส่วนสูง  ดังนี้
ตารางที่ 2  ตารางบันทึกการเจริญเติบโตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/ภาคเรียน
อายุ
ส่วนสูง/น้ำหนัก

ม.1

ม.2

ม.3

 

 

 

 

 

 

อายุ(ปี/เดือน)

 

 

 

 

 

 

ส่วนสูง(ซ.ม.)

 

 

 

 

 

 

น้ำหนัก(กก.)

 

 

 

 

 

 

พัฒนาการของตนเอง
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ต้องมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย  จึงควรเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองโดยเฉพาะพัฒนาการทางเพศและพัฒนาการทางสังคม  เพราะถ้าไม่เข้าใจอาจทำให้เกิด  ความสับสนได้

                เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการพัฒนาทางเพศขึ้น  อวัยวะเพศจะโตขึ้น  มีขนขึ้นบริเวณ    อวัยวะเพศ  ผู้ชายเสียงจะเรียมแตกแหบห้าว  นมจะเป็นไตแข็ง  เริ่มมีขนหน้าแข้ง  มีหนวดอ่อนๆ เริ่มมีการหลั่งน้ำอสุจิ  เริ่มชอบหรือมีความสนใจเพศตงข้าม  สำหรับผู้หญิงจะมีเยงแหลมเล็ก   มีหน้าอก เอวคอด  สะโพกผาย  เริ่มมีประจำเดือน เริ่มชอบหรือมีความสนใจเพศตรงข้าม  ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะมีการเข้าสังคมกับเพื่อนมากขึ้น  ทั้งเพศเดียวและเพื่อนต่างเพศ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
     คนเรามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่แตกต่างกันไปทั้งๆ  ที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน    ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังที่จะกล่าวต่อไป  ดังนี้

1 พันธุกรรม

2สิ่งแวดล้อม

3การอบรมเลี้ยงดู

แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เติบโตสมวัย
การพัฒนาตน  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น  การทำชีวิตให้มี      ความเจริญก้าวหน้า  ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการดำรงชีวิต
ดังนั้น  การพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติอยู่เป็นประจำ  เพราะคงไม่มีใคร      ที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมทุกอย่างจนไม่ต้องมีการพัฒนาสิ่งใดของตนเลย  และไม่มีใครที่มี     แต่สิ่งไม่ดีจนไม่สามารถพัฒนาได้  เพราะทุกคนมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีอยู่ในตนเองด้วยกันทุกคน  ขึ้นอยู่กับว่าตนเองรู้จักตนเองดีพอหรือรู้จักตนเองมากน้อยเพียงใด  อีกทั้งยอมรับหรือไม่ว่าตนเองมีข้อบกพร่องที่จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนา  ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้และ      จะนำไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุข

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเองมีปัจจัยที่สำคัญ  ดังนี้
               1.  การรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง  บางคนอาจจะเข้าใจว่าตนเองรู้จักและเข้าใจตนเองดี  แต่ความจริงแล้วยังมีบุคคลอยู่เป็นจำนวนมากที่ไม่รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง     อาจคิดว่าตนเองดีเลิศไม่มีสิ่งใดบกพร่อง  หรือบางคนอาจจะตีค่าตนเองต่ำเกินไป  เห็นแต่ข้อไม่ดีของตนเอง  จนเกิดความหมดอาลัยในชีวิต  ถ้าบุคคลใดไม่รู้จักตนเองดีพอก็จะทำให้การพัฒนาตนเองเป็นไปได้ยาก

                2.  การยอมรับในความบกพร่องของตนเอง  การรู้จักและเข้าใจตนเองเพียงอย่างเดียว       คงยังไม่พอ  ต้องยอมรับในความบกพร่องของตนเอง  เพื่อจะได้พัฒนาส่วนที่บกพร่องให้ดีข้น     แต่ถ้าไม่ยอมรับความบกพร่องของตนเองก็จะทำให้ไม่มีการพัฒนาตนเอง  อาจทำให้ชีวิตล้มเหลวได้และไม่สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข

                3.  การรู้จักเข้าใจผู้อื่นและยอมรับผู้อื่น  การที่คนเรารู้จักเข้าใจและยอมรับผู้อื่น    เป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับบุคคลอื่นได้ดี  จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเองเช่นกัน

ความสำคัญของการรู้จักตนเองกับการพัฒนาตนเอง
การรู้จักตนเองมีความสำคัญต่อการพัฒนาตน ดังนี้
1.  เป็นปัจจัยพื้นบานที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การพัฒนาตนประสบความสำเร็จ  การที่บุคคลไม่รู้จักตนเองอย่างแท้จริงว่าเขาต้องพัฒนาในเรื่องใดบ้าง  และควรพัฒนาตนเองอย่างไรนั้น   เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้การพัฒนาตนของแต่ละคนไม่ประสบความสำเร็จ  ดังนั้น  การพัฒนาตนจะต้องเริ่มที่การรู้จักตนเองก่อน  เพราะการรู้จักตนเองจะช่วยให้บุคคลรู้จักจุดเด่นและจุดด้อย    ของตนเอง  ซึ่งจะได้คงจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยนั้นดีขึ้นหรือหมดไป

2. ช่วยให้บุคคลวงแผนในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถความสนใจ  และความต้องการของตนเอง บุคคลที่รู้จักตนเองดีจะเข้าใจถึงความต้องการ  ความสนใจ  ความชอบ  และเข้าใจถึงความรู้  ความสามารถ  ข้อบกพร่องต่างๆของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตบุคคล

3.  ช่วยให้บุคคลมีความสำคัญที่ดีกับผู้อื่น  การที่บุคคลรู้จักตนเองดีจะช่วยให้ตนเอง    รู้ว่าควรจะประพฤติปฏิบัติตนเองต่อผู้อื่นอย่างไร ควรปรับปรุงตนเองอย่างไร เพื่อให้สามารถ  เข้ากับผู้อื่นได้ดี  เช่น  ถ้าเรารู้ว่าตนเองเป็นคนพูดมาก  ขี้โม้  ทำให้คนบางคนที่คบด้วยไม่ค่อยชอบ  ก็ควรที่จะลดการพูดมากและขี้โม้ลง  ก็จะทำให้ผู้อื่นชอบมากขึ้นหรือลดความที่ไม่เคยชอบเราลงได้   เป็นต้น

4. ช่วยให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้น  คนที่รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง  จะยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าคนที่ไม่รู้จักตนเองอย่างแท้จริง     ซึ่งการยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตนเองนี้  จะทำให้เป็นคนปล่อยวางได้  ส่งผล  การมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย                                   

การพัฒนาตนด้านการเจริญเติบโต
     กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ให้คำแนะนำเพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัยไว้ 3 ประการ ดังนี้
1.  การรับประทานอาหารเช้า  รับประทานอาหารมื้อหลักให้ครบ 3 มื้อ และครบ 5 หมู่    ในแต่ละวัน  อาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญของวัยเรียนเพราะอยู่ในวัยเจริญเติบโตและสมองต้องใช้พลังงานในการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน  นักเรียนจึงไม่ควรงดอาหารเช้า

2.  การดื่มนม ดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว (แก้วละ  200 ซีซี) เป็นประจำ เพราะนมมีคุณค่า     ทางโภชนาการสูง  คือ มีโปรตีน  แคลเซียม เพราะแคลเซียมในนมเป็นแคลเซียมที่มีคุณภาพ        นมจึงช่วยให้นักเรียนมีรูปร่างเติบโต  สูงใหญ่  และแข็งแรง

3.  การออกกำลังกาย ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นเวลาอย่างน้อยวันละ 30 นาที     สัปดาห์ละ 3 วัน อย่างต่อเนืองเป็นประจำ จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย และที่สำคัญ  จะช่วยให้ร่างกายสูงใหญ่ เสริมความแข็งแรงของกระดูก กล้ามเนื้อ   และจิตใจร่าเริงแจ่มใส


การพัฒนาจิตของตนเอง
       การพัฒนาจิต  เป็นการส่งเสริมการบริการจัดการความเครียด  ฝึกการมีสมาธิ  มีปัญญา  ส่งเสริมการฝึกจิต การควบคุมอารมณ์  
การพัฒนาจิตจะช่วยให้บุคคลมีสุขภาพจิตที่ดี  มีศีลธรรม  จะสร้างแต่ความดี  ถ้าในสังคมเรามีบุคคลประเภทนี้มากๆ สังคมจะสงบรมเย็น ไม่มีปัญหาดังเช่นทุกวันนี้
การพัฒนาจิตของตนเอง  อาจทำได้โดยการฟังธรรม  อ่านหนังสือธรรมะ  นั่งสมาธิ  นึกคิดแต่เรื่องดีๆ  รู้จักผ่อนคลายความตึงเครียด  การช่วยเหลือผู้อื่น  บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม  ทำบุญตักบาตร  ลดละความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  พยายามทำจิตใจของตนเองให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

สรุป Wink
     การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ทั้งพัฒนาการทางร่างกาย  พัฒนาการทางเพศ  และการพัฒนาการทางสังคมททขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพล  ได้แก่พันธุกรรม  สิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดู  ในการพัฒนาตนด้านการเจริญเติบโตและการพัฒนาจิตของตนเองอย่างเหมาะสม  จะทำให้เรามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย