บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 


นางสาวยุวดี    เปาอินทร์
หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

     

นายศิรวินทร์   ฉินเฉลิมวงศ์   นางสาวจินตนา   เรืองศรี  นางวันเพ็ญ   ตีระกิจวัฒนา
     
นายภัครวัฒน์   ภูลายยาว นางสาวปทุมพร   กาญจนอัตถ์  นางสาวณิชาภัทร   ใสสุชล
     
 นางสาวนฤมล   ขุมทอง  นางสาวสุจิตรา   นาโค  นายอนวัฒน์   อุดม
     
 นางสาวเกณิกา  บริบูรณ์