จำนวนนักเรียนแยกตามแผนการเรียนจำนวนนักเรียนแยกตามแผนการเรียน