แหล่งเรียนรู้ในอาเซียน 2557


รูปภาพของ poonsak
ผลการโหวตผลงานนักเรียนม.6 ปีการศึกษา 2557
 • ลำดับที่ 1 ได้แก่ ม.6/8 มัสยิดทองคำ Sultan omar ali saifuddin mosque ประเทศบรูไนจัดทำโดยนางสาวกันยา มนตรีเศวตกุล
  http://www.thaigoodview.com/node/181140
 • ลำดับที่ 2 ม.6/6 โบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์ (Baroque Churches of the Philippines) ประเทศฟิลิปปินส์ จัดทำโดยนางสาวทิพานัน แจ้งอรุณ
  http://www.thaigoodview.com/node/181542
 • ลำดับที่ 3 ม.6/5 ป้อมแห่งอิสรภาพ ป้อมซานดิเอโก (Fort Santiago) ประเทศฟิลิปปินส์ จัดทำโดยนางสาวดนยา วงศาศิรินาท
  http://www.thaigoodview.com/node/180969
 • ชมเชย
  • ม. 6/1 Genting Highlands ประเทศมาเลเซีย จัดทำโดยนางสาววริศรา อุดมธรรมสา
   http://www.thaigoodview.com/node/180710
  • ม. 6/2 Palawan Island เกาะปาลาวัน (ฟิลิปปินส์) ประเทศฟิลิปปินส์ จัดทำโดยนางสาวณัฐนรี ไชยแสงราช
   http://www.thaigoodview.com/node/181988
  • ม. 6/3 มหาคิรีนัต ณ ภูเขาโปปา (Popa Mountain) ประเทศเมียนมาร์ จัดทำโดยนางสาวลักษณ์มาส เพ็ชรเสนา
   http://www.thaigoodview.com/node/182711
  • ม. 6/4 Jerudong Park ประเทศบรูไนดารุสซารัม จัดทำโดยนางสาวนิชาพัฒน์ พิพัฒน์วัฒนารมย์
   http://www.thaigoodview.com/node/180775
  • ม. 6/7 Genting Highlands (เก็นติ้งไฮแลนด์) ประเทศมาเลเซีย จัดทำโดยนางสาววิชุลดา งามธโนปจัย
   http://www.thaigoodview.com/node/181774