ขั้นตอนการแจ้งความจำนง และสมัครเรียนต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘


รูปภาพของ webmaster
ขั้นตอนการแจ้งความจำนง และสมัครเรียนต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๘


การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปสมัครเรียน ม.๑
๑. นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลของตัวเอง ในแบบฟอร์มแจ้งความจำนง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
(Gifted) ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และห้องเรียนปกติตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่เว็บ http://www.bangkok 2.org จะต้องกรอกคะแนน O-Net ของตนเองด้วย เพื่อใช้รวมกับคะแนนสอบ (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(Gifted))
๒. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว กดปุ่มแจ้งความจำนง พิมพ์ใบแจ้งความจำนง พร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร เดินทางไปสมัครที่โรงเรียนที่ต้องการ สมัครตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งความจำนง
ยกเว้น   นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครประเภทความสามารถพิเศษ
จะต้องเดินทางไปสมัครวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เท่านั้น
(ไม่ต้องไปตามวันที่ ๒๒,๒๓ หรือ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนง )
และสอบภาคปฏิบัติ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

หลักฐานการสมัคร
  • หลักฐานการสมัคร ม.๑
๑. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน
๒. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง  จำนวน  ๑  ชุด
๓. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖(ปพ.๑) หรือเทียบเท่าหรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  
๔.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใช้เฉพาะการยื่นสมัครสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนปกติ (ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ) หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ O-NET ก็สามารถยื่นสมัครได้แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่คำนวณคะแนน O – NET
๕. รูปถ่ายของนักเรียนซึ่งแต่งเครื่องแบบนักเรียนที่เรียบร้อย ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๓ รูป   
๖. หลักฐานอื่นๆ   เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ 
  • หลักฐานการสมัคร ม.๔
๑. ใบสมัครสอบ (รับที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
๒. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง  จำนวน  ๑  ชุด
๓. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือเทียบเท่า  พร้อมทั้ง รบ.๑ ต หรือสมุดประจำตัวนักเรียนเพื่อตรวจสอบผลการเรียน 
๔. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
๕. รูปถ่ายของนักเรียนซึ่งแต่งเครื่องแบบนักเรียนที่เรียบร้อย ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๓ รูป   
๖. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ 

หมายเหตุ : 
๑. นักเรียนที่เดินทางไปติดต่อที่โรงเรียนไม่ตรงกับวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งความจำนง อาจเสียเวลารอคิวนาน
๒. นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงมาล่วงหน้าสามารถมาโรงเรียนเพื่อแจ้งความจำนงได้ แต่อาจไม่ได้รับความสะดวก ทำให้เสียเวลาในการสมัครนาน  โรงเรียนจัดบริการคอมพิวเตอร์กรอกข้อมูลแจ้งความจำนงผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  และห้องเรียนปกติตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ