ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558


รูปภาพของ webmaster
 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
*****************
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกำหนดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)  ตามรายละเอียดดังนี้
1. กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 17 เมษายน 2558  เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป
2. รับเอกสารใบสมัครที่ป้อมยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3. คุณสมบัติทั่วไป
-เพศหญิง
-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
-ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน (6 ภาคเรียน)  3.5  
-ผลการเรียนเฉลี่ยของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาพื้นฐาน 6 ภาคเรียน) 3.0 
-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
-มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
-มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
-ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
4.รายละเอียดของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
-ค่าใช้จ่าย 15,000.-บาท/ภาคเรียน เรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์กับครูต่างชาติ
-วิชาวิทยาศาสตร์     12 ชั่วโมง/สัปดาห์
-วิชาคณิตศาสตร์  8 ชั่วโมง/สัปดาห์
-การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และกิจกรรมบูรณาการ
-สอนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
จำนวน 20 ครั้ง/ปีการศึกษา และเข้าค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
        5.หลักฐานในการสมัคร
        -ใบสมัคร
        -สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
        -สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1)
-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
        -รูปถ่ายของนักเรียนซึ่งแต่งเครื่องแบบนักเรียนที่เรียบร้อย ขนาด 1 นิ้วหรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทร. 02-2110383 ต่อ 106 หรือ 111
      หรือติดต่อที่โรงเรียนสตรีสุริโยทัย