บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา


                                      บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา

นายรัตนศักดิ์ เมืองคำ  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
   
นางสาวอชิรกาญจน์ รูปสูง   นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ