บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา


                                      บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา

นายรัตนศักดิ์ เมืองคำ  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางสาวอชิรกาญจน์ รูปสูง นายธนากร   สุริวงค์ นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ