กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559


รูปภาพของ webmaster

กำหนดการรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
 
ข่าวการรับนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2559 
 • ห้องเรียนพิเศษ เริ่มให้แจ้งความจำนงค์ วันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2559
  • รายละเอียดการรับสมัคร
  • แจ้งความจำนงค์ คลิกที่นี่ http://www.bangkok2.org
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 06:00 น. คลิกที่นี่
   หรือเวลา 8:30 น. ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
   หรือดาวน์โหลดที่นี่
  • นักเรียนที่มีชื่อผ่านการสอบคัดเลือกต้องมารายงานตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09:00-16:30 น. เพื่อรับเอกสารมอบตัว หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
  • เมื่อนักเรียนมารายงานตัวแล้ว ให้นักเรียนเข้าไปกรอกประวัติมอบตัวที่ http://www.bangkok2.org/student-commit/ 
 • ห้องเรียนปกติ เริ่มให้แจ้งความจำนงค์ วันที่ 12-24 มีนาคม 2559
  • รายละเอียดการรับสมัคร
  • แจ้งความจำนงค์ คลิกที่นี่ http://www.bangkok2.org
  • นักเรียนที่ต้องการสมัครประเภทความสามารถพิเศษ ต้องมาสมัครในวันที่ 20-21 มีนาคม 2559 เท่านั้น ไม่ว่าจะได้ใบแจ้งความจำนงวันที่เท่าไรก็ตาม
  • ประกาศผลสอบ ความสามารถพิเศษ วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 06:00 น. คลิกที่นี่
   หรือเวลา 8:30 น. ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
   หรือดาวน์โหลดที่นี่
  • นักเรียนที่มีชื่อผ่านการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษต้องมารายงานตัวในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09:00-16:30 น. เพื่อรับเอกสารมอบตัว หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
  • ประกาศผลสอบ ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-net วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 06:00 น. คลิกที่นี่
   หรือเวลา 8:30 น. ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  • นักเรียนที่มีชื่อผ่านการสอบคัดเลือกประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-net ต้องมารายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 255 เวลา 09:00-16:30 น. เพื่อรับเอกสารมอบตัว หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
  • เมื่อนักเรียนมารายงานตัวแล้ว ให้นักเรียนเข้าไปกรอกประวัติมอบตัวที่ http://www.bangkok2.org/student-commit/
  • นักเรียนที่สมัครแล้วต้องมายื่นคะแนน O-NET วันที่ 28-30 มีนาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น. ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยทุกคน
รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2559 
 • ห้องเรียนพิเศษ 
  • รายละเอียดการรับสมัคร
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 8:30 น. ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย หรือดาวน์โหลดที่นี่
  • นักเรียนที่มีชื่อผ่านการสอบคัดเลือกต้องมารายงานตัวในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09:00-16:30 น. เพื่อรับเอกสารมอบตัว หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
 • ห้องเรียนปกติ 
  • รายละเอียดการรับสมัคร
  • นักเรียนที่สมัครแล้วต้องมายื่นคะแนน O-NET วันที่ 29-30 มีนาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น. ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยทุกคน
  • ประกาศผลสอบ ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-net วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 8:30 น. ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  • นักเรียนที่มีชื่อผ่านการสอบคัดเลือกประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-net ต้องมารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 255 เวลา 09:00-16:30 น. เพื่อรับเอกสารมอบตัว หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์