ผลงานครูมาลัยวรรณ จันทร


รูปภาพของ poonsak

ผลงานครูมาลัยวรรณ จันทร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงรัชกาลที่ 9
โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง AR เสริมความรู้
รายวิชา 23102 ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3