พิธีถวายสักการสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์


รูปภาพของ webmaster

 

 

พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 15 พฤศจิกายน 2558