สอบธรรมศึกษา 2558


รูปภาพของ webmaster
 
  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ตรี โท และ เอก