Open House โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 2559


รูปภาพของ webmaster
  
กำหนดการประชุม เยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมงาน Open House โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมคุณหญิงประยงคุ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
*************************************
 • ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 
  • ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
 • ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกล่าวเปิด และมอบนโยบายรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
  • มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่จัดส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยอย่างต่อเนื่อง
  • มอบป้ายยกย่องเชิดชูเกียรติพัฒนาการของนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ๑๐ อันดับ
  • ชี้แจงการรับสมัครนักเรียนด้วยระบบ Online 
  • ทดสอบแบบทดสอบ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Pre-Test)
  • เยี่ยมชมโรงเรียน
   • ห้องศิลปะ / ดนตรี
   • ห้องศูนย์ภาษาจีน
   • ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
   • ห้องปฏิบัติการทางภาษา
   • ห้องเรียนพิเศษ EP
   • ห้องสมุดโรงเรียน
   • ศูนย์อาเซียนศึกษา
   • เข้าห้องคอมพิวเตอร์กรอกข้อมูลสมัครทาง Online