คณะครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น


รูปภาพของ webmaster
คณะครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9-13 ตุลาคม 2259