พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


รูปภาพของ webmaster
 
กำหนดการ
พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดีที่  20 ตุลาคม 2559 
เวลา 07.30 น.  ณ บริเวณสนาม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
********
07.00 น. เปิดเพลงพระราชนิพนธ์ 
เพลงต้นไม้ของพ่อ / เพลงของขวัญจากก้อนดิน / 
เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม / เพลงรูปที่มีทุกบ้าน 
07.30 น. ทุกคนพร้อมกันที่บริเวณสนาม คณะผู้บริหาร / ครู / เจ้าหน้าที่ / นักเรียน 
ยืนตามสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้
07.40 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง
07.45 น. พิธีกรเกริ่นนำเข้าสู่พิธีถวายความอาลัย
- ผู้อำนวยการอ่านประกาศสำนักพระราชวัง
- ผู้อำนวยการจุดเครื่องทองน้อยและกล่าวคำถวายความอาลัย
- ทุกคนสงบนิ่ง 
- นักเรียนนั่งลง  คณะครูนั่งในสถานที่ที่จัดไว้ให้
- ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มบริหารลงนามถวายความอาลัย
- คณะครู / นักเรียน / เจ้าหน้าที่ ลงนามถวายความอาลัย
- ทุกคนถวายบังคม (ผู้อำนวยการนำถวายบังคม)
- เสร็จสิ้นพิธี