โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ


รูปภาพของ webmaster
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21
ในรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ 
รูปแบบการเตรียมพื้นฐานความถนัดกลุ่มสาขาวิชาการเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาและรูปแบบการเรียนรู้
เป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจพอเพียง
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.