กิจกรรมอาสาบริการสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อถวายความอาลัยเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


รูปภาพของ webmaster
กิจกรรมอาสาบริการสังคมและสาธารณประโยชน์
เพื่อถวายความอาลัยเป็นพระราชกุศล
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยจึงได้กำหนดให้คณะสีและนักเรียนจิตอาสาจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อถวายความอาลัยเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสาธารณะ เสียสละสิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลาเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม ยกระดับจิตใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ จุดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร