พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 94 ปี


รูปภาพของ poonsak

พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์
 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 94 ปี
ด้วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการในการน้อมเกล้าฯ อัญเชิญพระนามสมเด็จพระสุริโยทัย ให้เป็นชื่อโรงเรียนโดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือ โรงเรียนสตรีบ้านทวาย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๒ ซึ่งได้ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสที่วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งและครบรอบ ๙๔ ปี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวง ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  พระมหาวีรกษัตรีย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องชาติไทย เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย องค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและชุมชนได้ถวายความกตัญญู  ปลูกจิตสำนึก ในความกล้าหาญ เสียสละ สมานสามัคคี 
กำหนดการพิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
วันอังคารที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
------------------------------------------------------------
เวลา ๐๗.๐๐   น. ฝ่ายบริหารสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน   และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป
๐๗.๓๐   น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณที่กำหนด 
คณะครูและผู้ร่วมงานพร้อม ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  
พิธีสงฆ์
เวลา  ๐๘.๐๐  น.   - ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย 
    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
    - ฝ่ายบริหารและผู้แทนองค์กรถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม 

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย
เวลา    ๐๘.๓๐  น.  ฝ่ายบริหารและผู้แทนองค์กรยืนพร้อมกันภายในบริเวณราชวัตร ด้านหน้าพระราชานุสาวรีย์
    - ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย ถวายพานพุ่มเงิน-ทอง
กราบถวายบังคม แล้วยืนขึ้น                                                         
    - ผู้ร่วมพิธีทุกคนถวายคำนับพร้อมกัน
    - ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระสุริโยทัย
    - ผู้แทนนักเรียนถวายอาศิรวาท
    - ผู้ร่วมพิธีทุกคนถวายคำนับพร้อมกัน
    - ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง
    - พราหมณ์บวงสรวง และอ่านโองการสลับการประโคมสังข์ บัณเฑาะว์ ฆ้อง 
    - ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง
    - พราหมณ์หลั่งน้ำเจิมที่แท่นพระราชานุสาวรีย์
    - ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สรงน้ำสุหร่าย โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่แท่น
พระราชานุสาวรีย์  ถวายพวงมาลัยที่พระราชานุสาวรีย์ และพระแสงของ้าว 
    - นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัยและนายกศรีสุริโยทัยสมาคมถวายพวงมาลัย
วางที่พุ่มไฟ 
    - ประธานชมรมครูอาวุโสถวายพวงมาลัยวางบนพาน
    - ประธานเครือข่ายผู้ปกครองถวายพวงมาลัยวางบนพาน
    - รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ถวายพวงมาลัยบนพาน
    - ผู้แทนนักเรียนระดับละ ๑ คน ถวายพวงมาลัย วางบนพาน
    - พราหมณ์หลั่งน้ำเจิมประธาน ฝ่ายบริหาร ผู้แทนองค์กร และผู้ร่วมพิธี
เรียนเชิญคุณครูและบุคลากร ร่วมพิธี  ในเวลา ๐๗.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน