บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม                            บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางมาลัยวรรณ จันทร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 นางวราภรณ์ สุขสายชล    นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
 นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์  นายธานินทร์ พร้อมสุข นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ
     

นางรัชญา ไชยนา

นางสาวเมธาวี สุขปาน 

นายรัฐธรรมนูญ เปรมชัยพร 

     
    นางสาวพัชรา ธรรมกุล  นางสาวพรพิมล มณีรัตน์