สมัครอบรม STEM Education


รูปภาพของ webmaster
สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education
  • เนื้อหา การแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
  • วัน-เวลาอบรม อังคาร 25 - พุธ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:00-16:30 น. 
  • สถานที่อบรม โรงเรียนนนทรีวิทยา  
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี 
  • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:30 น. 
  • จำนวนที่รับ ระดับชั้นละ 5 คน รวม 32 คน  (ไปรวมกับนักเรียนโรงเรียนในสหวิทยาเขตราชนครินทร์อีก 4 โรงเรียนเป็น 160 คน)