พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช


รูปภาพของ webmaster
              เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และศรีสุริโยทัยสมาคม วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณโรงพยาบาลเลิศสิน