อบรมสัมมนาและพัฒนาองค์กรให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster
           เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้จัดให้มีอบรมสัมมนาและพัฒนาองค์กรให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ณ บ้านฟ้าใสรีสอร์ท จ.ราชบุรี